Gmina Kcynia
Powróć do: Rada Miejska

Komisje RM

Komisja Rewizyjna:
Dorota Czerwińska Przewodniczący, Tomasz Świerc, Zbigniew Witczak, Mirosław Pezacki, Mateusz Stachowiak

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Alicja Woźniak Przewodniczący, Elwira Florek, Tadeusz Lepper, Ewa Tomaszek, Ryszard Korbal

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych:
Magdalena Wyczańska-Jabłkowska, Dorota Czerwińska, Monika Wołyńska, Ryszard Korbal, Mirosław Pezacki

Komisja Rolna, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej:
Zbigniew Witczak Przewodniczący, Łukasz Szczepański, Mateusz Stachowiak, Tomasz Świerc, Tadeusz Lepper

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rzemiosła, Budżetu i Finansów:
Monika Wołyńska Przewodnicząca, Elwira Florek, Urszula Stachowiak, Ewa Tomaszek, Alicja Woźniak.

Komisja Rolna, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej ma za zadanie:
a) opiniowanie projektów uchwał w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych
b) opiniowanie projektów uchwał w sprawie przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste
c) opiniowanie projektów uchwał w sprawie wypłacenia odszkodowań za przejmowanie gruntów wydzielonych pod budowę dróg
d) zatwierdzanie planu finansowego i rzeczowego w sprawie czyszczenia cieków melioracyjnych
e) opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych w zakresie:
    - ochrony środowiska
    - elektryfikacji
    - budowy wodociągów
    - budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji
    - budowy gminnego wysypiska śmieci
    - budowy i remontów dróg
     - gazyfikacji
f) opiniowanie projektów uchwał o utworzeniu parków wiejskich
g) określenia zasad gospodarki odpadami
h) opiniowanie projektów uchwał związanych z ładem i porządkiem na terenie miasta i gminy

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych  ma za zadanie:
a) opiniowanie projektów uchwał w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w budynkach stanowiących własność Gminy Kcynia
b) opiniowanie projektów uchwał w sprawie nabycia na własność Gminy lokali mieszkalnych od innych jednostek organizacyjnych
c) opiniowanie projektów uchwał związanych z budownictwem mieszkaniowym
d) opiniowanie spraw dotyczacych oświaty na terenie gminy
e) opiniowanie spraw w zakresie sportu i turystyki
f) opiniowanie spraw związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży
g) opiniowanie spraw związanych z ochroną zdrowia
h) opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych w mieście
i) promocja gminy

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rzemiosła, Budżetu i Finansów ma za zadanie:
a) opiniowanie projektów uchwał w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Kcynia
b) opiniowanie projektów uchwał w sprawie nabycia na własność Gminy lokali użytkowych od innych jednostek organizacyjnych
c) opiniowanie spraw związanych z rozwojem handlu, drobnej wytwórczości, punktów usługowych
d) opiniowanie spraw z zakresu działalności gospodarczej
e) opiniowanie zmian o przeznaczeniu dotacji celowych wykonywanych przez burmistrza
f) opiniowanie zmian przeznaczenia rezerwy celowej dokonywanych przez burmistrza