Gmina Kcynia
Powróć do: Dostępny urząd

Informacja o Urzędzie Miejskim w Kcyni w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

Informacja o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Kcyni tekstem łatwym do czytania i zrozumienia ETR

 

 

 

Urząd Miejski w Kcyni to urząd administracji samorządowej, na czele którego stoi Burmistrz Kcyni.

 

Urząd Miejski w Kcyni zajmuje się między innymi:

1)      w dziedzinie dróg: budową, remontami, oświetleniem dróg gminnych;

2)      w dziedzinie edukacji: wypłatą stypendiów burmistrza, nadzorem nad gminnymi placówkami oświatowymi;

3)      w dziedzinie budownictwa: planami zagospodarowania przestrzennego, inwestycjami gminnymi;

4)      w dziedzinie spraw społecznych: współpracą z organizacjami pozarządowymi, wydawaniem Karty Seniora 60 plus, promocją zdrowia;

5)      w dziedzinie spraw obywatelskich: sprawami związanymi z meldunkiem i wydaniem dowodu osobistego, prowadzeniem ewidencji ludności;

6)      w dziedzinie spraw mieszkaniowych: przydziałem mieszkań socjalnych, wynajmem lokali użytkowych;

7)      w dziedzinie spraw komunalnych: zezwoleniami na zbieranie/przetwarzanie/ odpadów, opłatami za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi;

8)      w dziedzinie rejestracji stanu cywilnego: rejestracją noworodków oraz zgonów;

9)       w dziedzinie ochrony środowiska: dotacjami do zmiany ogrzewania oraz programem Czyste Powietrze, realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i gospodarki odpadami;

10)  bezpieczeństwem i ochroną przed pożarami w gminie;

11)  ochroną zabytków w gminie;

12)  zarządzaniem w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi lub suszy;

13)  realizacją budżetu gminy;

14)   realizacją opłat lokalnych i podatków.

 

 

Aby załatwić sprawy w urzędzie, w tym przez osoby ze szczególnymi potrzebami można: napisać pismo i wysłać je na adres:

Urząd Miejski w Kcyni

ul. Rynek 23

89 – 240 Kcynia

Pamiętaj, napisz na piśmie lub na kopercie swoje imię, nazwisko i adres.

Można przynieść pismo do urzędu i zostawić je na parterze w Punkcie Informacji.

Punkt Informacji to miejsce, gdzie można zostawić pisma, podania i dokumenty.

Tutaj możesz otrzymać druki, które będą potrzebne do załatwienia spraw w naszym Urzędzie.

 

 

Kontakt z pracownikami Urzędu:

Do Urzędu możesz przyjść albo zadzwonić od poniedziałku do piątku.

Pracujemy:

w poniedziałki, środy i czwartki od 7.00 do 15.00

wtorki od 7.00 do 16.00

piątki od 7.00 do 14.00

 

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościowymi znajduje się w lokalizacji przy ul. Dworcowej 8 w Kcyni. Godziny przyjmowania interesantów są w nim takie same jak w siedzibie głównej.

 

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących:

 

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba masz możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Podstawą jest tu umowa zawarta w dniu 18 lutego 2021 r. pomiędzy Gminą Kcynia a Polskim Związkiem Głuchych Oddział Kujawsko Pomorski w Bydgoszczy.

Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty, aby tłumacz był dla Ciebie dostępny. Osoba do kontaktu: Ewa Hałas, koordynator dostępności, tel. 52 589 37 30, e-mail: ewa.halas@kcynia.pl.

 

W obiekcie możesz skorzystać z systemu pętli indukcyjnej, która znajdują się w Punkcie Informacyjnym Urzędu. Pętla znajduje się w miejscu oznaczonym odpowiednim piktogramem. Każdy klient, który podczas załatwiania spraw urzędowych zgłosi pracownikowi Urzędu Miejskiego potrzebę skorzystania z pętli indukcyjnej otrzyma takie wsparcie. Nasza pętla ma charakter przenośny.

 

 

 

 

Informacja dla osób niewidzących lub słabowidzących:

W budynkach Urzędu schody oznaczone zostały kontrastowymi kolorami, a korytarze w miarę możliwości pozbawione są większych przeszkód.

Wszystkie drzwi oznaczono tabliczkami brajlowskimi.

W obu lokalizacjach urzędu zostały zamontowane plany tyflograficzne, obrazujące rozkład pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Kcyni wraz z tłumaczeniem na język brajla.

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo:

W Urzędzie Miejskim w Kcyni w siedzibie ul. Rynek 23 oraz przy ul. Dworcowej 8 zamontowany został system Call-Hear. Jest to system wzywania pomocy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Informuje, że w budynku lub przed wejściem do budynku znajduje się osoba potrzebująca asysty, np. osoba niewidoma.

 

 

 

 

System ułatwia dostęp do budynku każdemu, kto ma trudności w samodzielnym poruszaniu się. Umożliwia także błyskawiczną reakcję w sytuacjach nagłych i awaryjnych.

 

Do urzędu możesz przyjść z psem przewodnikiem.

Pliki do pobrania:

Informacja
Format: docx, 151.15 kB