Gmina Kcynia
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski w Kcyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kcynia.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Powód wyłączenia: 

- filmy zostały opublikwoane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Kordyś, urzad@kcynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 589 37 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Kcyni, ul. Rynek 23

Wejście do budynku: główne od strony ulicy Rynek ; wejście – stanowiące ewakuacyjne – od ulicy Szewskiej. Wejście główne dostępne jest poprzez dwa stopnie lub podjazd znajdujący się przy schodach; do wejścia od ulicy Szewskiej prowadzą schody.

Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych – platformy schodowej, schody wewnątrz budynku nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnością ruchową korzystają z dzwonka przy wejściu głównym – urzędnik schodzi na parter budynku do osoby niepełnosprawnej.

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń budynku zapewniona jest w sposób wizualny i dotykowy.

WC nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W obrębie parkingu przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Wejście do budynku od ulicy Dworcowej. Wejście główne dostępne jest bezpośrednio, również dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych – platformy schodowej, schody wewnątrz budynku nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych – urzędnik schodzi na parter budynku do osoby niepełnosprawnej.

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń budynku zapewniona jest w sposób wizualny i dotykowy.

WC nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Podmiot udostępnia następujace aplikacje mobilne:

- aplikacja BLISKO https://sisms.pl/rejestracja/nadawca/3f83f3ce/Gmina-Kcynia

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848