Gmina Kcynia

W przypadku przejęcie ZST przez Powiat Nakielski Gmina Kcynia udzieli pomocy finansowej

Ocena 0/5

Jedną z podjętych uchwał podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Kcyni jest uchwała dotycząca udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu na dofinansowanie działalności Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni. Przejęcie przez Powiat Nakielski Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni planowane jest od 1 stycznia 2025 r. i z założenia ma przyczynić się do jego dalszego rozwoju. Należy przypomnieć, że prowadzenie szkół ponadpodstawowych jest jednym z zadań własnych powiatu.
Gmina Kcynia na mocy podjętej uchwały zapewni pomoc finansową w formie dotacji celowej Powiatowi Nakielskiemu przez kolejne 3 lata w kwocie 250 000 zł rocznie. Jest to wyraz chęci współpracy i starań obu stron o funkcjonowanie placówki w naszej gminie, przy jednoczesnym uregulowaniu statusu prawnego co do kwestii organu prowadzącego.


Warto dodać, że Powiat Nakielski objął Zespół Szkół Technicznych projektem pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – program wsparcia szkół zawodowych na terenie powiatu nakielskiego” Szkoła Zawodowa Świadomym Wyborem Projekt realizowany jest przez Powiat Nakielski, Gmina Kcynia jest jego partnerem.

Więcej o projekcie pod linkiem https://kcynia.pl/szkola-zawodowa-swiadomym-wyborem-program-wsparcia-szkol-zawodowych-na-terenie-powiatu-nakielskiego.html

 

UZASADNIENIE do uchwały Nr LXXV/552/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu na dofinansowanie działalności Zespołu Szkół
Technicznych w Kcyni.
Zadania publiczne mogą być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu
terytorialnego - art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 40 ze zm., dalej: u.s.g.). Ponadto gminy, związki między gminne oraz stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać
pomocy, w tym pomocy finansowej (art. 10 ust. 2 u.s.g.). Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm., dalej: u.f.p.) wydatki budżetu
jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych
przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu
terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Z
budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu
terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa (art. 220 ust. 1 u.f.p.).
Przekazanie Zespołu Szkół Technicznych w Kcynia do prowadzenia przez Powiat Nakielski
planowane jest z dniem 1 stycznia 2025 roku.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności