Gmina Kcynia
Powróć do: Gospodarka odpadami

Informacja w sprawie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, gleby i ziemi

Szanowni Państwo, Na podstawie art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kcynia. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Kcyni w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, nową deklarację właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Kcyni w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Ustala się, iż miejscem składania deklaracji jest siedziba Urzędu Miejskiego w Kcyni w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl .Format elektroniczny deklaracji, określa się jako format danych XML z układem informacji i powiązań miedzy nimi, wynikającym ze wzoru deklaracji. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.). Przekazywanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w ich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. Opłatę należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca w punkcie kasowym Urzędu Miejskiego w Kcyni lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kcyni: Bank Spółdzielczy w Kcyni Nr 40 8166 0009 2001 0000 0198 0020 bez dodatkowego wezwania do zapłaty