Gmina Kcynia
Powróć do: Kontakt

RODO

Działając na podstawie art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż z dniem 25 maja 2018 r.: funkcję Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Kcyni pełni Tomasz Hałas Dane kontaktowe: iod@kcynia.pl Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia.

OGÓLNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), informujemy, że:

1. Administrator Administratorem Twoich danych osobowych, które podajesz w celu załatwienia określonej sprawy w Urzędzie Miejskim w Kcyni, jest Burmistrz Kcyni, zwany dalej: "Administratorem", z siedzibą w Kcyni, przy ul. Rynek 23, tel. 52 589 37 21, e-mail: iod@kcynia.pl

2. Inspektor Ochrony Danych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Ci na mocy Rozporządzenia. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia, adres e-mail: iod@kcynia.pl. Dane kontaktowe IOD dostępne są także na stronie internetowej Gminy Kcynia – www.kcynia.pl - w zakładce „RODO”.

3. Informacja o wymogu podania danych i o ewentualnych konsekwencjach ich niepodania W zależności od rodzaju sprawy jaką chcesz załatwić w Urzędzie podanie przez Ciebie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

4. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu zgodnym ze sprawą jaką prowadzi Urząd. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych może być wyłącznie przepis prawa, twoja zgoda lub umowa jaką zawarłeś z Administratorem.

5. Informacja o odbiorcach danych Dostęp do Twoich danych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Kcyni. Dane mogą być przekazane odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Informacja o okresie przechowywania danych Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji celów do których zostały zebrane lub zgodnie z obowiązującym w danej sprawie przepisem prawa.

8. Informacja o przysługujący Tobie prawach W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Tobie:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych,

3) prawo do usunięcia danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym”,

4) prawo do ograniczenia przetwarzania,

5) prawo do przenoszenia danych,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,

7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy Rozporządzenia,

8) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w oparciu o zgodę , w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pamiętaj, że realizacja powyższych praw zależy od rodzaju sprawy, którą prowadzi Urząd, a w szczególności od podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych (np. przepis prawa, Twoja zgoda). W razie pytań, wątpliwości masz prawo skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych, do którego kontakt podaliśmy w punkcie 2 niniejszej informacji.

Burmistrz Kcyni /-/ Marek Szaruga