Gmina Kcynia

Program współpracy na 2024 rok

Podsumowanie konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Kcynia z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2024 rok”

Działając na podstawie uchwały Nr LII/523/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2010 r., Burmistrz Kcyni zaprosił do udziału w konsultacjach, których przedmiotem był projekt Programu Współpracy Gminy Kcynia z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok (projekt uchwały wraz z załącznikiem na rok 2024 stanowi załącznik nr 1).

Konsultacje przebiegały dwutorowo (od 14 sierpnia 2023 r. do 4 października 2023 r.) 

1) publikacja na stronie internetowej gminy Kcynia www.kcynia.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” – formularz uwag oraz propozycji (publikacja na portalu społecznościowym Facebook – wydarzenie, aktualności; wysyłka mailowa zaproszeń do stowarzyszeń, które udostępniły swój adres mailowy na potrzeby konsultacji; publikacja na BIP; publikacja na tablicy ogłoszeń).

2) Uwagi do projektu Programu Współpracy można było zgłaszać:

1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ewa.halas@kcynia.pl

2)    faksem pod numerem  52 589 37 20 wew.115  

3)    pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kcyni ul. Rynek 23 pokój nr 205, 89 – 240 Kcynia

4)    przynosząc formularz osobiście i zostawiając w punkcie informacyjnym znajdującym się na parterze Urzędu Miejskiego w Kcyni

Informacja o konsultacjach pojawiła się także na stronie BIP Kcyni oraz została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego (zgodnie z §6 ust. 1 uchwały Nr LII/523/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji).

 W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne pisemne uwagi, opinie, wnioski dotyczące projektu programu na rok 2024.

 4 października 2023 r. o godz. 15.00 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kcyni odbyło się spotkanie konsultacyjne programu współpracy na 2024 rok połączone z I Gminnym Forum NGO.  W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 16 stowarzyszeń.

Propozycja programu została przyjęta przez NGO bez zastrzeżeń. 

Projekt Programu Współpracy Gminy Kcynia z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” przedłożony zostanie na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej w Kcyni celem zaakceptowania w formie stosownej uchwały. 

 Kcynia, 05.10.2023 r.  

*****************************************************

I Forum NGO połączone z konsultacjami Programu współpracy na 2024 rok 
    
W środę, 4 października w Urzędzie Miejskim w Kcyni odbyło się I Forum NGO połączone z konsultacjami programu współpracy z sektorem na 2024 r. W spotkaniu udział wzięło szerokie grono przedstawicieli KGW, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz parafii.
Przybyłych gości powitał Kierownik Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury p. Rafał Woźniak. Głos zabrał również Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni p. Jan Kurant.
Pod adresem gminnych stowarzyszeń padło wiele ciepłych słów. Forum było bowiem okazją do podziękowań za aktywność w działaniach w różnych obszarach życia społecznego, sportowego i kulturalnego. Każdy, kto w 2023 roku realizował projekt z dotacji gminnych otrzymał list gratulacyjny następującej treści „Za rozwój sektora NGO na terenie gminy Kcynia, skuteczne aplikowanie o zewnętrzne środki finansowe, zaangażowanie, pasję, poświęcony czas, z życzeniami dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności i zdrowia”.
W 2024 r. utrzymane zostaną dotychczasowe obszary współpracy. Nowością będzie uruchomienie generatora do obsługi składanych wniosków. Konkursy zaplanowane są na grudzień br. Już dziś zachęcamy do aplikowania.
Raz jeszcze dziękujemy za Państwa aktywność i obecność na dzisiejszym spotkaniu.

*******************************************************

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Kcynia z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024. Jest to najważniejszy dokument wpływający na zakres współpracy samorządu gminnego z sektorem pozarządowym. Celem konsultacji jest poznanie opinii o projekcie Programu Współpracy, a tym samym zapewnienie możliwości wnoszenia uwag.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 14 sierpnia do 4 października 2023 roku.

Formy, w których realizowane będą konsultacje:

1) spotkanie z udziałem organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie gminy Kcynia, które zaplanowane jest na 4.10.2023 r.

2) publikacja na stronie internetowej gminy Kcynia www.kcynia.pl  w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/ informacji o uruchomieniu konsultacji, zawierającej zaproszenie do udziału w konsultacjach, udostępnieniu dokumentu poddanego konsultacjom oraz wzoru formularza konsultacji będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

3) przesłanie drogą elektroniczną pełnej informacji dotyczącej konsultacji do wszystkich zainteresowanych podmiotów, które udostępniły swój adres mailowy na potrzeby konsultacji;

4) przyjmowanie pisemnych opinii, uwag i wniosków na formularzu konsultacji będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 Uwagi do projektu Programu Współpracy można zgłaszać:

1.      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ewa.halas@kcynia.pl

2.      pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kcyni ul. Rynek 23 pokój nr 205, 89 – 240 Kcynia

3.      przynosząc formularz osobiście i zostawiając w punkcie informacyjnym znajdującym się na parterze Urzędu Miejskiego w Kcyni

4.      podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi, które planowane jest na 4 października 2023 r.  

 Po zebraniu wszystkich propozycji uwag wniesionych przez organizacje pozarządowe zostanie przygotowany ostateczny „Program Współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Już dziś serdecznie zapraszamy na spotkanie 4 października 2023 r. o godz. 15.00 na salę posiedzeń UM w Kcyni. Omówimy zmiany dotyczące konkursów na 2024 r. Spotkanie będzie okazją do podziękowań, prezentacji realizowanych projektów oraz odpowiedzi na Państwa pytania. 

Pliki do pobrania:

Podsumowanie konsultacji na 2024 rok
Format: docx, 256.43 kB
Zaproszenie
Format: png, 1.73 MB
Projekt programu współpracy na 2024 rok
Format: docx, 301.72 kB
Formularz uwag i propozycji
Format: docx, 72.93 kB
Konsultacja 2023
Format: docx, 267.36 kB