Gmina Kcynia

Porządek i projekty uchwał na LXXIII sesję Rady Miejskiej w Kcyni

Ocena 0/5

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2024 r. ( czwartek ) o godz.12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Miejskiej w Kcyni.

4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Kcyni za 2023 rok.

6. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Kcyni za 2023 rok.

7. Interpelacje i wnioski radnych.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

    1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok - zał. 1,

    2) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie poprzez zmianę jej siedziby - zał. 2,

    3) uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kcynia - zał. 3,

    4) przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Szubinie na lata 2024 - 2026 na terenie gminy Kcynia - zał. 4,

    5) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za  odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub  osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych - zał. 5,

    6) o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie   ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kcynia - zał. 6,

    7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia - zał. 7,

       8) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia – zał. 8,

       9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych  w południowej, środkowej i zachodniej części gminy Kcynia – zał. 9.

   9. Wolne wnioski.

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

11. Zakończenie obrad sesji.

 Przewodniczący  Rady Miejskiej w Kcyni

   /  Jan Kurant /

Projekty uchwał dostępne pod linkiem https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/1524/158/porzadek-i-projekty-uchwal-na-lxxiii-sesje-rady-miejskiej-w-kcyni.html.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
wydarzenia