Gmina Kcynia

Porządek i projekty uchwał na LXVII sesję Rady Miejskiej w Kcyni

Ocena 0/5

Znak :  ROO.0002.66.2023                                                                                                                                                                         

                 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 października 2023 r. ( czwartek ) o godz.12.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się LXVII Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej w Kcyni.

4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią o stanie bezrobocia w mieście i gminie    

    Kcynia.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2022/2023.

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady i Burmistrzowi Kcyni.

8. Interpelacje i wnioski radnych.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

   1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok - zał. 1,

   2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia na lata 2023 - 2040 - zał. 2,

   3) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu  Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Kcynia - zał. 3,

   4) "Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami   prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024" - zał. 4,

   5) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kcynia do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich - zał. 5,

   6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia - zał.6.

10. Wolne wnioski.

11 .Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

12. Zakończenie obrad sesji.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

      /  Jan Kurant /

 

Projekty uchwał dostępne na stronie internetowej BIP Gminy Kcynia https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info w zakładce Rada Gminy/Porządek sesji Rady Miejskiej - pod linkiem https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/972/158/porzadek-i-projekty-uchwal-na-lxvii-sesje-rady-miejskiej-w-kcyni.html.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
wydarzenia