Gmina Kcynia

Porządek i projekty LXIII sesja Rady Miejskiej w Kcyni

Ocena 0/5

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2023 r. ( czwartek ) o godz.12.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się LXIII Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z LXI i LXII sesji Rady Miejskiej w Kcyni.
Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i wnioski radnych.
Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Kcynia za rok 2022.
1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Kcynia za rok 2022,

2) debata nad przedstawionym raportem o stanie Gminy Kcynia za rok 2022,

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kcyni wotum zaufania – zał. 1.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2022 i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2022,

2) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Kcynia za rok 2022,

3) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kcyni sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

4) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kcyni za rok 2022,

5) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kcyni z wykonania budżetu za rok 2022,

6) dyskusja,

7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2022 – zał. 2,

8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kcyni absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok – zał. 3.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok – zał. 4,

2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2023 – 2040 – zał. 5,

3) przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Kcynia na lata 2024 – 2031″ – zał. 6,

4) udzielenia dotacji z budżetu gminy Kcynia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kcynia -zał. 7,

5) powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych  -zał. 8,

6) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kcynia – zał. 9,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kcynia lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności  pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną – zał. 10.

Wolne wnioski.
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

/  Jan Kurant /

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
wydarzenia