Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 18 lipca 2024
Imieniny: Kamil, Robert, Szymon
pochmurno
23°C

Pomoc dla przedsiębiorców z terenu Gminy Kcynia w związku z epidemią COVID-19

Ocena 0/5

Burmistrz Kcyni informuje, że w związku z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2), pragnie skierować pomoc do Przedsiębiorców, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w prowadzonej działalności gospodarczej wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 i 565 ze zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566 i 577).  Rozporządzenie ogranicza funkcjonowanie określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej.

 
Burmistrz Kcyni umożliwia Przedsiębiorcom skorzystanie z ulg w regulowaniu zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Pomoc ma na celu ograniczenie uciążliwości wynikających z sytuacji kryzysowej w jakiej znaleźli się Przedsiębiorcy, a w szczególności prowadzący działalność gospodarczą, ujętą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania, m.in.:

 • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
 •  związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),
 •  twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),
 •  związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
 •  związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),
 •  związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),
 •  związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;
 •  związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),
 •  związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z),
 •  usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności  w podklasie 96.04.Z.),
 • związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 238)

lub prowadzący handel detaliczny:

 • wyrobami tekstylnymi;
 • wyrobami odzieżowymi;
 • obuwiem i wyrobami skórzanymi;
 • meblami i sprzętem oświetleniowym;
 •  sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego;
 • artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

lub inne podmioty prowadzące działalność usługową.

 

Przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o ulgi w płatnościach z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych  poprzez:

 1. odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
 2.  odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, 
 3.  umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Podstawa prawna: art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Przedsiębiorca, który poniósł  straty oraz którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem,  wraz z wnioskiem powinien złożyć wymagane dokumenty, których wzory znajdują się poniżej:

 1. Wniosek o udzielenie ulgi w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – załącznik nr 1,
 2. Oświadczenie o pogorszeniu płynności finansowej – załącznik nr 2,
 3. Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis  - załącznik nr 3
 4. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - załącznik nr 4

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające pogorszenie sytuacji finansowej Przedsiębiorcy z tytułu wystąpienia pandemii COVID-19. Przez pogorszenie sytuacji finansowej rozumie się spadek sprzedaży towarów i/lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. W celu udokumentowania pogorszenia się sytuacji finansowej należy załączyć potwierdzone przez Podatnika za zgodność z oryginałem zestawienia przychodów i kosztów (dochodów i wydatków) z ewidencji księgowej za w/w okresy. 

 

Informuję, iż w okresie panowania pandemii COVID-19 nie będą prowadzone postępowania egzekucyjne z tytułu niezapłaconych w terminie rat podatków lokalnych i należności cywilnoprawnych dla Przedsiębiorców. Jednocześnie informujemy, iż Przedsiębiorcy, u których na skutek pandemii COVID-19 wystąpiło zaburzenie płynności finansowej, powinni wnioskować o pomoc dopiero w momencie realnej możliwości oszacowania spadku ich obrotów. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa – można procedować jedynie wnioski o umorzenie zaległości podatkowej, a więc rat podatków, których termin płatności upłynął.

 
Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 362 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.). 

 

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami Przedsiębiorca może złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP lub w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia.

Uwaga!
Ze względu na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii i ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się przewiduje się dostarczanie wniosków do skrzynki znajdującej się w wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni przy ul. Rynek 23.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.

Organ podatkowy dąży do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wpływu wniosku do organu podatkowego. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia Stronę, podając przyczynę niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 139-140 ustawy Ordynacja podatkowa). Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie zgodnie z art. 200 ustawy Ordynacja podatkowa siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Organ podatkowy może odstąpić od ww. zasady, gdy decyzja w całości uwzględnia żądanie Strony.

Burmistrz Kcyni informuje, iż zgodnie z art. 15 j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U z 2020 r., poz. 374)  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa wart.71ust.1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz.65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

 

 

 

 

   

Pliki do pobrania:

Wniosek o ulgę
Format: doc, 50.5 kB
Oświadczenie o płynności
Format: docx, 15.41 kB
Oświadczenie przedsiębiorcy
Format: doc, 28 kB
Formularz
Format: xls, 149.5 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Zamknij popupPrzykładowy popup