Gmina Kcynia

"Niebieska linia"

Ocena 0/5
W  O K R E S I E  P R Z Y M U S O W E J  I Z O L A C J I  W  N I E K T Ó R Y C H  D O M A C H M O Ż E D O C H O D Z I Ć  D O A K T Ó W P R Z E M O C Y
D O M  N I E  J E S T  D L A  C I E B I E B E Z P I E C Z N Y M  S C H R O N I E N I E M ?
 Z A D Z W O Ń P O R A D N I A T E L E F O N I C Z N A “ N I E B I E S K I E J L I N I I ”  I P Z 2 2 - 6 6 8 - 7 0 - 0 0 L U B  N A P I S Z
P O R A D N I A @ N I E B I E S K A L I N I A . P L 
J E S T E Ś  S Ą S I A D E M  O S Ó B ,  K T Ó R E M O G Ą B Y Ć  W  N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W I E Z P O W O D U  D O Ś W I A D C Z A N E J  P R Z E M O C Y ?
D Z W O Ń  N A P O L I C J Ę , D O  O Ś R O D K A  P O M O C Y  S P O Ł E C Z N E J L U B  D O  “ N I E B I E S K I E J L I N I I ”  IPZ
P O  W I Ę C E J  I N F O R M A C J I  Z A J R Z Y J N A W W W . N I E B I E S K A L I N I A . P L
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności