Gmina Kcynia

Aktualności

Zarządzeniem Nr 168.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert nr 1/2024, 2/2024, 3/2024 i 4/2024, powołano członków komisji konkursowych. Szczegóły w załączonym zarządzeniu. 

*********************

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRAC KOMISJI KONKURSOWYCH

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXVII/494/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 października 2023 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Burmistrz Kcyni

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Kcynia do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowych oceniających oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację przez ww. podmioty w 2024 r. zadań publicznych Gminy Kcynia.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez Gminę Kcynia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w roku 2024 (konkursy ofert 1-4/2024) zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współpracy podczas prac komisji konkursowych powołanych do oceny ofert w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 15 grudnia 2023 r. na formularzu (do pobrania w załączniku). Skan formularza prosimy przesłać pocztą elektroniczną 

na adres e-mailowy: ewa.halas@kcynia.pl

Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny. 

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni niezwłocznie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 52 589 37 20 wew. 115 lub e-mailowy: ewa.halas@kcynia.pl

***********************************

 Forum NGO powiatowe (27 - 10 - 2023) 

Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" oraz Starosta Nakielski serdecznie zapraszają przedstawicieli Państwa organizacji na Forum inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych powiatu nakielskiego "Lepszy przykład niż wykład" - generowanie pomysłów na lokalne inicjatywy poprzez upowszechnianie dobrych praktyk.   
  Miejsce: Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku (ul. Wyzwolenia 13, Paterek)
  Termin: 8 listopada 2023 r., początek o godz. 16.30
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 6.11.2022 r. telefonicznie pod numerem telefonu 577 753 019 lub mailowo na adres: partnerstwo.naklo@wp.pl. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

zaproszenie na forum NGO wraz z programem

****************************

Zarządzenie Nr 197.2022
Burmistrza Kcyni

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert nr 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559), Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok przyjętego Uchwałą Nr LI/397/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 października 2022 r. rozdział XII ust. 1,2 oraz art. 15 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert nr 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023, których składy osobowe określa załącznik Nr 1.

§ 2. Udział w pracach komisji ma charakter społeczny.

§ 3. Komisje konkursowe obradują na podstawie regulaminu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ocena złożonych ofert dokonywana jest za pomocą kart oceny projektu, które stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

***************************

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski w Toruniu ogłosił dziś tj. 2.12.2022 r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań w roku 2023.

Aplikacja za pośrednictwem generatora wniosków witkac.

Terminy składania wniosków podane są w poszczególnych ogłoszeniach konkursowych (większość konkursów kończy się 12 stycznia 2023 r.).

https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2354/regulaminy

**************************

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRAC KOMISJI KONKURSOWYCH

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały Nr LI/397/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 października 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Burmistrz Kcyni

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Kcynia do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowych oceniających oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację przez ww. podmioty w 2023 r. zadań publicznych Gminy Kcynia.

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym ogłoszeniem przez Gminę Kcynia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w roku 2023 (konkurs ofert nr 1/2023 został już ogłoszony)  zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współpracy podczas prac komisji konkursowych powołanych do oceny ofert w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 16 grudnia 2022 r. na formularzu (do pobrania w załączniku). Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną (dane adresowe podane są w formularzu).

Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Miejskim w Kcyni w godzinach pracy urzędu, bądź w wyjątkowych przypadkach w sposób zdalny.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni niezwłocznie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 52 589 37 20 wew. 115 lub e-mailowy: ewa.halas@kcynia.pl

***************

Spotkania nt. Witkaca w Bydgoszczy i Toruniu

Twoja organizacja pozarządowa planuje złożenie oferty w ramach w ramach konkursów Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla NGO – edycja 2023? Przyjdź na spotkanie, na którym dowiesz się, jak przygotować ofertę realizacji zadania publicznego w Witkacu. „Jak przygotować ofertę w Witkacu w ramach konkursów Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla NGO” – to temat spotkań w Toruniu i Bydgoszczy, na które zaprasza Ośrodek Tłok.

Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady składania ofert w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych – edycja 2023 – ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uczestnicy poznają podstawowe funkcjonalności Witkaca – systemu, za pomocą którego Urząd Marszałkowski przeprowadza konkursy. Omówiony zostanie także wzór oferty realizacji zadania publicznego: syntetyczny opis zadania, działania, rezultaty, harmonogram itp.

Gdzie i kiedy?

1 grudnia, Bydgoszcz, BCOPW, Gdańska 5, godz. 12.30-15.30

12 grudnia, Toruń, Urząd Marszałkowski, pl. Teatralny 2, sala Patio I piętro, godz. 13.00-16.00

Dla kogo?

Na spotkania zapraszamy przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Jak się zgłosić?

Prześlij mail na rozwoj@tlok.pl, podając imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej organizacji, w tytule maila wpisując „spotkanie nt. Witkaca”.

Kto prowadzi?

Spotkanie poprowadzi Joanna Kamińska ze Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.

Wsparcie szkoleniowe jest realizowane w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Obywatelskich – Pro NGO”, finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego – „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 000 zł do 80 000 złotych. Wnioski można składać do 4 listopada 2022 r. do godz. 15.59.

W 2023 roku będziemy obchodzić 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Ze środków nowego programu dotacyjnego będą wspierane projekty włączające społeczności lokalne w obchody tej rocznicy. Inicjatywy te powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

 1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
 2. organizacje pozarządowe.

Budżet programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wynosi 4,5 mln zł, a beneficjenci mogą wnioskować o dofinansowanie od 10 000 zł do 80 000 złotych. Poziom dofinansowania ze środków programu nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

 1. archiwa państwowe;
 2. przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 3. uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 4. instytucje kultury;
 5. organizacje pozarządowe;
 6. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 7. podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 8. Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

Dofinansowanie można uzyskać na:

 1. wystawy wraz z katalogami;
 2. rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia;
 3. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
 4. wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
 5. kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników.

Uzupełnieniem mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań ustalony został od  1 stycznia do 20 listopada 2023 r.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

Załączniki do pobrania:

Instrukcja składania wniosku w programie dotacyjnym „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

Regulamin programu dotacyjnego BPN „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

Zapraszamy do składania wniosków i zachęcamy do uważnego zapoznania się z regulaminem, zwłaszcza w zakresie kwalifikujących się zadań oraz z zadań wyłączonych z dofinansowania nie tylko ze środków dotacji, ale także w ramach wkładu własnego.

 

Więcej informacji na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-do-nowego-programu-dotacyjnego-powstanie-styczniowe-1863-1864/ 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie zmieniające zarządzenie 159.2023
Format: docx, 10.79 kB
Składy komisji konkursowych 2024
Format: docx, 29.55 kB
Informacja 2024
Format: docx, 18.73 kB
Oświadczenie 2024
Format: docx, 24.3 kB
Zgoda 2024
Format: docx, 22.15 kB